AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS ŠIAULIUOSE

 

Greitinimo siurblys ir Šiaulių supirkimo versliukas

Greitinimo siurblys, kas tai? Ar galima su juo kažką padaryti? Kaip įtakoja automobilių supirkimą? Staigiai atidarius droselinę išklendę, kar­biuratoriaus maišymo kamerą iš karto patenka daugiau oro, o de­galų tiekimas pro žiklerius ir purkštukus padidėja ne iš karto, todėi mišinys staigiai paliesėja ir gali sustoti variklis. Kad variklis būtų imlesnis, t. y. greitai prisitaikytų prie staigiai padidėjusios apkro­vos, karbiuratoriai daromi su ,greitinimo siurbliu.

Greitinimo siurblį (40 pav.) sudaro šulinėlis, stūmoklis su spy­ruokle, kotas, plokštelė, trauklė, svirns ir du vožtuvai: atbulinis ir slėgimo. Ertmė po stūmokliu pripildyta degalų: į ją degalai patenka pro atidarytą atbulinj vožtuvą.

Sklandžiai atidarant droselinę sklendę, greitinimo siurblio stū­moklis, iparnažu leisdamasis žemyn, pro atidarytą atbulinj vožtuvą išstumia degalus atgai plūdės kamerą. Staigiai atidarant drose­linę Isklendę, spyruoklė susis.pausdama nuspaudžia žemyn stūmokli. Slegiamas degalų, atbulinis vožtuvas užsidaro, o slėgimo vožtuvas atsidaro — degalai pro jj išstumiami purkštuką ir išpurškiami į mai­šymo kamerą. Spyruoklė stengiasi išsitiesinti, todėl dar 1-2 s spaudžia vožtuvą žemyn, taigi papildomi deigalai įpurškiami ne iš karto, o per ilgesnį laiką. Visose anksčiau nagrinėtose sistemose.

Ekonornaizeris ir karbiratorius – supirkimo versle

Automobilių supirkėjai Šiauliuose pamini dažnai, kad ekonornaizeris bei karbiuratorius yra dažnas automobilio pardavimo priežastis. Šiuo metu Šiauliuose itin paklausi prekė kaip karbiuratorius. Jį sunku gauti, naujas daug kainuoja, jai jis orginalus. Kitas variantas yra šrotai, kuriuose, pasikapčius manau tikrai galima rasti.

Ekonornaizeris. Karbiuratoriaus pagrindinė dozavimo sistema pa­prastai sure,guliuojama taip, kad j cilindrus būty tiekiamas palie­sintas mišinys. Tačiau kuo didesnė apkrova, tuo didesnę galią turi pa.siekti variklis. Kad jo galia būty maksimali, cilindrus reikia tiekti pariebintą mišinį. Karbiuratoriuje sudaromą mišinį būtina ,pa­riebinti ne tik tada, kai visiškai atidaroma droselinė sklendė (di­džiausia apkrova), bet ir automobiliui įsibėgėjant, kai droselinė sklendė dar ne iki galo atidaryta.

Degųji mišinį karbiuratoriuje pariebina ekonomaizeris — jis į mai­šymo karberą įpurškia papildomai degalų. Ekonomaizerį sudaro vožtuvas su išpyruokle, vožtuvo lizdas, ekonomaizerio žik­leriis ir pavaros detalės: svirtis, ąsa, trauklė, plokštelė ir kotas. Pa­varos svirtis nejudamai įtvirtinta ant droselinės sklendės ašies. Kol droselinė sklendė atidaryta mažiau kaip per 3/4, pasislinkęs žemyn kotas dar nesiekia vožtuvo, ir šis, veikiamas ispyruoklės, yra užda­rytas, todėl dirba tik pagrindinė dozavimo sistema,— papildomai degalų netiekiama.

Atidarius droselinę sklendę per 3/4 (didžiausios apkrovos pra­džia), slenkantis žemyn kotas, nugalėjęs išpyruoklės pasipriešinimą, atidaro vožtuvą. Tada į pagrindinės dozavimo sistemos purkštuką, pro vožtuvo lizdą ir žiklerį iš plūdės kameros papildomai, pradeda eiti degalai. Mišinys pariebinamas, ir variklis pasiekia didžiausią galią.